Vývin dieťaťa

Мати і дитина

Význam prvých rokov života pre celoživotné zdravie a duševnú pohodu

Zdravie a s ním spojená duševná pohoda je celoživotná cesta, ktorej základy sa formujú od začiatku nášho života. Vzťahy medzi génmi, vplyvmi prostredia a skúsenosťami získanými v prvých rokoch života, majú významný vplyv na to, akým dospelým sa dieťa raz stane.

 • Opakovane zažívané situácie pri napĺňaní potrieb dieťaťa majú vplyv na vývin mozgu, nervovej sústavy, endokrínneho a imunitného systému. Významný pretrvávajúci vplyv majú najmä tie skúsenosti, dobré či zlé, ktoré deti nadobúdajú vo vzťahu s rodičmi a blízkymi pri opakujúcich sa každodenných činnostiach.
 • Dobre vyladené interakcie medzi rodičmi a dieťaťom umožňujú optimálny rozvoj vývinového potenciálu dieťaťa. Včasne získané skúsenosti fungujú ako základ pre vývin rozumových, komunikačných, emočných, sociálnych a fyzických zručností dieťaťa, ktoré sa budujú “zdola nahor”, od jednoduchších k zložitejším.
 • Ako sa dokážeme v dospelosti zapojiť do bežného života, za to zodpovedá naša spôsobilosť, teda celkový zdravotný stav vrátane našich schopností a zručností. Optimálne naplnenie vývinového potenciálu vytvára predpoklad duševnej pohody, ktorá významne rozhoduje o spôsobe nášho ďalšieho života.
 • Prvé roky života sú obdobím najväčších možností s priaznivými dôsledkami, ale i najväčších rizík s nepriaznivými dôsledkami, ktoré vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Preto včasné zachytenie vývinovej odchýlky a včasné poskytnutie intervencií na podporu vývinu, môže zvýšiť šancu na maximálne rozvinutie vývinového potenciálu každého dieťaťa.

Vyšetrenia psychomotorického vývinu pri preventívnych prehliadkach

Лікар і дитина

Aký význam majú vyšetrenia psychomotorického vývinu?

 • Cieľom vyšetrenia psychomotorického vývinu je posúdiť aktuálny vývinový stav dieťaťa a priebeh vývinu, ako dieťa dosahuje typické vývinové ukazovatele v oblasti rozumovej, komunikačnej, pohybovej, sociálnej a v oblasti regulácie emócií a správania:
   
  • Rozumová oblasť: ako dieťa rozmýšľa a ako si vie poradiť.
  • Komunikačná oblasť: ako sa dieťa vyjadruje, ako používa reč – ako rozumie slovám, ako rozpráva.
  • Pohybová oblasť, motorická: ako dieťa používa a ovláda svoje ruky, nohy, telo.
  • Sociálna oblasť a oblasť regulácie emócií a správania: ako dieťa vyjadruje a ovláda svoje pocity, ako prejavuje záujem o kontakt s ostatnými, ako sa správa medzi ostatnými ľuďmi a ako sa vie začleniť.
  • Sebaobslužné aktivity: ako dieťa napomáha v starostlivosti o vlastné potreby, ako je napríklad kŕmenie a obliekanie sa.
 • Vývinový skríning S-PMV slúži ako pomôcka pri vyšetreniach psychomotorického vývinu detí. Aby sa vedelo, či dieťa rastie a vyvíja sa zdravým spôsobom, lekár porovnáva údaje dieťaťa, napr. výšku, hmotnosť, obvod hlavičky a iné s údajmi zdravých detí – s normami. Správanie a vývin dieťaťa sa hodnotí podobne, porovnaním s normami skríningu S-PMV. Celkové posúdenie psychomotorického vývinu je vždy výsledkom úplného zhodnotenia všetkých údajov, ktoré má lekár k dispozícii.
 • Každé dieťa má svoj čas a spôsob, akým sa vyvíja. Je normálne, že medzi deťmi sú rozdiely v tom, kedy začnú džavotať, chodiť, rozprávať, obliekať sa... Rozdiely sú prirodzené, niektoré sa však časom zväčšujú a môžu dieťaťu robiť problém začleniť sa do škôlky, do školy. Ktorým vývinovým rozdielom treba venovať zvýšenú pozornosť, lebo môžu spôsobovať neskôr ťažkosti, a ktorým nie, dokáže lekár posúdiť.
 • Detskí lekári primárneho kontaktu majú pravidelný kontakt s deťmi raného veku, počas prvých troch rokov života dieťa absolvuje 10 preventívnych prehliadok, pri ktorých sa vyšetruje vývin. Lekár má k dispozícii všetky údaje súvisiace so zdravím a chorobou dieťaťa, má odbornú kompetentnosť posúdiť celkový zdravotný stav, ako aj možnosť odporučiť ďalšie odborné vyšetrenia a terapie.