Ak máte akékoľvek otázky o vývinových skríningoch detí, ktoré ste na webe www.zdraviedietata.sk nenašli, vyplňte nasledujúci formulár

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám!

Ďalšie zdroje

Na stiahnutie:
FOND PROF. K. MATULAYA, n.f.

Virtuálne centrum Zdravie dieťaťa je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast. Informuje o typických vývinových zmenách u detí od narodenia do 3 rokov života a napomáha spoločnému úsiliu lekárov a rodín podporovať maximálny možný rozvoj vývinového potenciálu detí.
Odborným garantom je PaedDr. Oľga Matušková.

Fond prof. K. Matulaya n.f. je nositeľom autorských práv, inicioval, spolufinancoval a realizoval projekt Zdravie dieťaťa a skríningovej metódy S-PMV. Účelom fondu je OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIA, ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB s cieľom zvýšiť životné šance detí pre deti raného veku s vývinovými ťažkosťami a pre ich rodiny a prispieť k zlepšeniu celkovej situácie vo včasnej diagnostike a terapii detí s rizikovým vývinom.

Fond prof. K. Matulaya n.f. bol založený v roku 1999 a v súčasnosti pracuje pri Pracovisku dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny (NKIM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava.

 

 

© Fond prof. K. Matulaya n.f., 2016

Autorské práva a osobitné práva k databáze sú vyhradené.
Vyhotovovanie rozmnoženín alebo verejné rozširovanie je povolené len pre klinické potreby preventívnych prehliadok detí.

Ochrana osobných údajov