Milí rodičia, zaujíma nás váš názor. Ak máte otázky k dotazníkom alebo návrhy na zlepšenie tejto stránky, vyplňte nasledujúci formulár. 

Ďakujeme za spoluprácu pri podpore zdravého vývinu našich detí.

FOND PROF. K. MATULAYA, n.f.

Virtuálne centrum Zdravie dieťaťa je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast. Informuje o typických vývinových zmenách u detí od narodenia do 3 rokov života a napomáha spoločnému úsiliu lekárov a rodín podporovať maximálny možný rozvoj vývinového potenciálu detí.
Odborným garantom je PaedDr. Oľga Matušková.

Fond prof. K. Matulaya n.f. je nositeľom autorských práv webového portálu www.zdraviedietata.sk a metódy S-PMV© FOND prof. K. Matulaya, n. f., 2016 – 2021.

S-PMV je metóda monitorovania psychomotorického vývinu a skríning vývinových ťažkostí určená k vyšetreniam psychomotorického vývinu pri 2.-11. preventívnej prehliadke vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast.

Účelom fondu je OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIA, ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB s cieľom zvýšiť životné šance detí pre deti raného veku s vývinovými ťažkosťami a pre ich rodiny a prispieť k zlepšeniu celkovej situácie vo včasnej diagnostike a terapii detí s rizikovým vývinom.

Fond prof. K. Matulaya n.f. bol založený v roku 1999 a v súčasnosti pracuje pri Pracovisku dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny (NKIM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava.

 

 

© Fond prof. K. Matulaya n.f., 2016

Autorské práva a osobitné práva k databáze sú vyhradené.
Vyhotovovanie rozmnoženín alebo verejné rozširovanie je povolené len pre klinické potreby preventívnych prehliadok detí.

Ochrana osobných údajov